Diễn đàn thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em mobi army tai avatar tai iwin sms chuc tet cuoi hoi tron goi game avatar chuyển nhà trọn gói game iwin

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến trẻ em như thế nào?
 

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Hôm nay: 24-05-2015
Thời gian truy cập: 06:55

Thời gian hiện tại


Diễn đàn thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

            

Hư­ëng øng th¸ng hµnh ®éng v× trÎ em, ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2011, Héi B¶o vÖ quyÒn trÎ em tØnh ®· phèi hîp víi tæ chøc Plan vïng B¾c Giang tæ chøc diÔn ®µn: Thóc ®Èy quyÒn tham gia cña trÎ em. Tham gia diÔn ®µn cã 45 ch¸u thiÕu nhi cña c¸c huyÖn S¬n §éng, Lôc Nam, T©n Yªn, C©u l¹c bé gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc BaGiCo huyÖn ViÖt Yªn vµ C©u l¹c bé phãng viªn nhá nhµ v¨n ho¸ thiÕu nhi tØnh.

            T¹i diÔn ®µn th«ng qua viÖc th¶o luËn ë nhãm c¸c em ®· ®Ò cËp ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò næi cém trong viÖc thùc hiÖn quyÒn tham gia cña trÎ em t¹i céng ®ång n¬i m×nh sinh sèng nh­ư quyÒn đư­îc häc tËp, ch¨m sãc, vui ch¬i vµ quyÒn ®ưîc tham gia c¸c ho¹t ®éng céng ®ång cßn ch­a đư­îc c¸c cÊp c¸c ngµnh ®Çu t­ư quan t©m tho¶ ®¸ng. §Æc biÖt th«ng qua tham luËn cña c¸c ®oµn cã minh ho¹ b»ng lêi ca, tiÓu phÈm vÒ c¸c néi dung nh­ư: Tham gia cña trÎ em trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc (C©u l¹c bé BaGiCo - ViÖt Yªn) sù tham gia cña trÎ em trong lÜnh vùc tuyªn truyÒn vÒ trÎ em (C©u l¹c bé phãng viªn nhá) Sù tham gia cña trÎ em trong lÜnh vùc ®¶m b¶o an toµn giao th«ng (trÎ em huyÖn Lôc Nam) sù tham gia cña trÎ em trong viÖc thùc hiÖn dù ¸n ph¸t triÓn céng ®ång (trÎ em x· CÈm §µn, S¬n §éng) vµ sù tham gia cña trÎ em trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng (trÎ em x· An Dư¬ng, T©n Yªn) ®· nãi lªn trÎ em kh«ng nh÷ng nhËn thøc râ tr¸ch nhiÖm ®èi víi b¶n th©n m×nh mµ cßn víi c¶ céng ®ång. C¸c em cã kh¶ n¨ng vµ cã thÓ tham gia vµo nhiÒu ho¹t ®éng t¹i céng ®ång nÕu ®­îc ngưêi lín gióp ®ì, l¾ng nghe vµ t«n träng.

            Th«ng qua nh÷ng néi dung t¹i diÔn ®µn c¸c em ®· göi tíi c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c anh chÞ phô tr¸ch vµ c¸c bËc phô huynh mét th«ng ®iÖp vÒ thóc ®Èy quyÒn tham gia cña trÎ em ®ã lµ: H·y l¾ng nghe, t«n träng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, gióp ®ì trÎ em tham gia ph¸t triÓn, t¹o c¬ héi cho trÎ em cã ®­îc cuéc sèng ®Çy ®ñ, th©n thiÖn vµ tèt ®Ñp. Xin h·y chung t©m, chung trÝ, chung søc v× thÕ hÖ t­ư¬ng lai cña ®Êt n­ưíc.

            Còng t¹i diÔn ®µn nh©n ngµy Quèc tÕ thiÕu nhi 1-6 C«ng ty B¶o ViÖt B¾c Giang, Héi Ch÷ thËp ®á tØnh, C«ng ty Thiªn An, nhµ kh¸ch tØnh tÆng quµ cho c¸c ch¸u víi tæng sè tiÒn gÇn 15 triÖu ®ång./.

            Xu©n ChuyÓn

 

Video

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Ảnh ngẫu nhiên

img_0087.jpg

Phụ huynh cần biết

Nhà tài trợ

® Ghi rõ nguồn trang thông tin điện tử khi phát hành nguồn thông tin từ trang này.
Design by: http://www.thienancom.com