BANNER

Tin tức - Hoạt động

      Công ước Quốc tế về quyền trẻ em có 4 nhóm quyền cơ bản đó là: Quyền được sống còn, Quyền được phát triển, Quyền được bảo vệ, Quyền được tham gia. Công ước cũng quy định các quốc gia thành viên bằng mọi phương tiện và nguồn lực sẵn có phải […] Read more

Cha mẹ cần biết

Vòng tay nhân ái

BAN THƯỜNG VỤ HỘI
Dương Thị Lợi - Chủ tịch
Mobile: 0913.094.502
Hoàng Thị Thắng - Phó chủ tịch
Mobile: 0983.557.476
Nguyễn Đình Chiêm - Ủy viên
Mobile: 0912.307.132
Nguyễn Xuân Chuyển - Ủy viên
Mobile: 0912.776.384
Lê Thị Minh Khánh - Ủy viên
Mobile: 0914.384.001
Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên
Mobile: 0913.258.077
Ngô Thị Sinh - Ủy viên
Mobile: 0912.063.859
1
2
3
4
Untitled Document
Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

© 2014 HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TỈNH BẮC GIANG, By THCB